Som aktiv i Academic Activities kan du være med på å arrangere alt fra prestisjetunge prosedyrekonkurranser til hyggelige sammenkomster for internasjonale studenter ved ditt fakultet. Denne gruppen jobber for å spre informasjon om juridiske emner og bidra til den juridiske utdanningen gjennom ulike aktiviteter med internasjonalt preg.

Aktiviteter som arrangeres i Academic Activities gjenspeiler alle på en eller annen måte ELSAs visjon, nemlig «a just world in which there is respect for human dignity and cultural diversity». Det er også et mål at mange av aktivitetene skal gjenspeile ELSAs spesielle fokus på menneskerettigheter, og hva som er ELSAs International Focus Programme til enhver tid. For tiden er IFP-temaet miljørett. Aktivitetene deles inn i fire ulike områder innenfor Academic Activities.

Legal writing:
Formålet med Legal Writing er å bidra til å forbedre studenters evne til å skrive juridiske tekster av forskjellig art, og inspirere dem til å bruke disse evnene. Gjennom å promotere internasjonale Essay Competitons og arrangere egne på lokalt og nasjonalt nivå, kan ELSA bidra til å oppnå dette formålet.

Studies Abroad Program:
I Norge har Academic Activities-gruppene lokalt sterke tradisjoner for å arrangere ulike aktiviteter for utvekslingsstudentene på sine fakulteter og legge til rette for at de integreres i studentlivet og får et innholdsrikt opphold i Norge. Gjennom å legge til rette for at jusstudenter fra forskjellige land kan møtes og lære hverandre å kjenne, bidrar ELSA til å øke kunnskapen om ulike rettslige kulturer og rettslige systemer. Et formål med dette området er også å formidle informasjon for jusstudenter som ønsker å reise på utveksling.

Legal Research:
Gjennom Legal Research kan ELSA bidra til kunnskap om ulike rettssystemer, med utgangspunkt i kritisk dialog og samarbeid, ved at de legger til rette grunnlaget for forskning. En Legal Research Group er en gruppe jusstudenter som utfører et forskningsprosjekt på et spesifisert juridisk tema for deretter å publisere sine resultater. For tiden pågår prosjektet «ELSA for Children Legal Research Group» som er et samarbeid mellom ELSA og Europarådet. Mange av medlemslandene i ELSA deltar i dette prosjektet, som går ut på å etterforske barns beskyttelse mot seksuell vold i Europa.

Bridging Theory and Practice:
Dette området under Academic Activities handler om å bistå jusstudenter til å forberede dem for arbeidslivet. Aktivitetene får ut på å utvikle juridiske evner til å tolke og analysere i et internasjonalt miljø, samt å lære seg kunsten av å argumentere og snakke i offentlige sammenhenger. Prosedyrekonkurranser er fiktive rettssaker, der deltakende jusstudenter prosederer i en fiktiv sak foran et panel med kvalifiserte jurister, som kårer en vinner basert på prosedyreteknikken. I tillegg til å ha en sterk tradisjon for å arrangere prosedyrekonkurranser på lokalt og nasjonalt nivå i Norge, bidrar Academic Activities til å promotere de prestisjetunge internasjonale konkurransene, The global ELSA Moot Court Competition on WTO Law og the European Human Rights Moot Court Competition.