Professional Development

Professional Development er et nytt ansvarsområde i ELSA som er under konstant utvikling. Området inkluderer flere spennende prosjekter!

ELSA Traineeships

Hovedprosjektet under Professional Development er ELSA Traineeships (tidl. Student Trainee Exchange Programme; STEP). Formålet er å gi jusstudenter internasjonal arbeidserfaring ved å tilbringe tid med en juridisk arbeidsgiver i et annet land. Her vil du få kjennskap til en annen juridisk system og samtidig forbedre dine språk- og faglige ferdigheter. Attpåtil vil du få kjennskap et annet lands kultur ved å være en del av hverdagslivet hos en internasjonal arbeidsgiver.

Lokale ELSA-grupper over hele Europa samarbeider med ulike juridiske arbeidsgivere og skaper trainee-muligheter som er åpne kun for ELSA-medlemmer. Disse traineeposisjonene tilpasses arbeidsgiverens behov og ønsker, og hver trainee er derfor unik når det gjelder varighet og arbeidsoppgaver. Oppholdene kan vare mellom to uker og to år.

Den lokale ELSA-gruppen følger opp traineen før og under oppholdet ved å ordne opphold og de fleste andre praktiske forhold, og hjelper til med å integrere traineen ved å inkludere dem i sosiale aktiviteter.

På denne nettsiden kan du som søker lese mer om hvordan du finner en trainee som passer for deg, hvordan du søker eller lese om tidligere trainees erfaringer.

Hvis du ønsker å bli en Traineeship Provider, kan du finne relevant informasjon her.

Du må gjerne ta kontakt med vår Vice President in charge of Professional Development (professionaldevelopment@no.elsa.org ) om du ønsker mer informasjon!

Professional Development workshops

I tillegg til ELSA Traineeships har Professional Development ansvaret for å organisere karriereorienterte workshops hvor deltakerne får utvikle sine “soft skills” gjennom kvalitetssikret veiledning. En av våre mest populære prosjekter, Legal English, lar deltakerne videreutvikle sine internasjonale bånd ved å gi dem en solid forståelse av hvordan de kan utføre juridisk arbeid på engelsk.

På våre andre arrangementer, som motivasjonsbrevverksteder og informasjonsmøter, kan studenter utvikle sine ferdigheter og øke egen bevissthet om hvilke muligheter de har utenfor eget hjemland.

Vi ønsker deg hjertlig velkommen til noen av våre arrangementer! Hold øye med våre kontoer på sosiale medier, hvor du til enhver tid finner oppdatert informasjon om våre nyeste arrangementer.

Vi sees!


Professional Development

Professional Development Professional Development is a new area of responsibility in ELSA which is under constant development. The area include several exciting projects!

ELSA Traineeships

The main project under Professional Development is ELSA Traineeships (formerly Student Trainee Exchange Programme; STEP).

The purpose is to give law students international work experience by spending time with a legal employer in another country. Here you will get to know a different legal system and at the same time improve your linguistic and professional skills. It is equally important that you get to know the inside of another country’s culture by being part of the everyday life of an employer. Local ELSA groups across Europe collaborate with various legal employers and create traineeship opportunities open exclusively to ELSA members. These trainee positions are tailored to the employer’s needs and wishes, and each traineeship is therefore unique when it comes to duration and work tasks. The stays can last between two weeks and two years.

The local ELSA group follows up the trainee before and during the stay by arranging accommodation and most other practical aspects, and help integrate the trainee by including them in social activities.

On this website, you as an applicant can read more about how to find a traineeship that suits you, how to apply , or read about previous trainees’ experiences.

If you wish to become a Traineeship Provider, you may find relevant information under the section for arbeidsgivere. You are welcome to contact the Vice President in charge of Professional Development at professionaldevelopment@no.elsa.org  for more information.

Professional Development workshops

In addition to ELSA Traineeships, Professional Development is responsible for organising career-minded workshops where participants get to develop their soft skills under great guidance. One of our most popular events, Legal English, helps participants further develop their international ties by providing them with a solid understanding regarding how to execute legal work in english. Other events, such as motivation letter workshops and information meetings, help participants develop their skills and raises awareness regarding what opportunities students have outside their home country. We would love to welcome you to any of our events! Please keep an eye on our social media accounts, where you’ll find the up-to-date information regarding our newest events.