Seminar and Conferences (S&C)

Seminar & Conferences er et av ELSAs kjerneområder, og består av sosiale og faglige aktiviteter på et lokalt, nasjonalt og internasjonalt plan. Felles for aktivitetene er at de skal fremme faglige og multikulturelle ferdigheter hos jusstudentene. I tillegg skal aktivitetene gi studentene mulighet til å diskutere og lære om ulike juridiske emner som ikke nødvendigvis tilbys på universitetet.

S&C har av fire hovedområder: Seminar- og aktueltgruppen (S&A), studieturgruppene, Go International og Legal English.

Seminar- og aktueltgruppen (S&A)
S&A arrangerer aktuelle og faglige foredrag, seminarer og kurs. Arrangementene er åpne for studenter ved det juridiske fakultetet og andre interesserte.

Studieturgruppene
Består av to grupper. Den ene arrangerer stor studietur som planlegges utenfor europa. Og den andre gruppen har ansvar for å arrangerer en mindre tur innad i europa. Studieturene er åpne for alle jusstudenter i Bergen.

Go International
Gjennom Go International-initiativet gir S&C aktive ELSA-medlemmer muligheten til å reise som delegat på konferanser i FN og andre organisasjoner, i tillegg til muligheten til å dra på ELSA Law Schools. Du finner også en litt eldre, men utfyllende artikkel her.

Legal English
Legal English er et kurs som ELSA Bergen arrangerer årlig. Formålet med kurset er å gi en grunnleggende innføring i juridisk engelsk. Alle deltakere mottar et kursbevis som kan legges ved CV’en, betinget av fullt oppmøte begge dager. Det kreves ingen spesielle forkunnskaper innen juridisk engelsk for å delta. Kurset er beregnet for studenter på alle avdelinger.

Bli med!

Hvis du er interessert i å bli med i S&C, har spørsmål om våre arrangementer eller om mulighetene for å reise som delegat eller på Law Schools, ta kontakt med VP S&C Emilie Franssen på seminarsconferences.bergen@no.elsa.org. For løpende oppdateringer om alle S&Cs arrangementer, se ELSA Bergens Facebook-side.

[ENGLISH] Seminar and Conferences (S&C)

Seminar & Conferences is one of ELSA’s core areas, and consists of social and professional activities at a local, national and international level. The activities should promote academic and multicultural skills among law students. In addition, the activities will give students the opportunity to discuss and learn about various legal topics that are not necessarily offered at the university.

S&C has four main areas: the Seminar and Current Affairs Group (S&A), the study tour groups, Go international and Legal English.

Seminar and Current Affairs Group (S&A)
S&A arranges current and professional lectures, seminars, and courses. The events are open to students at the Faculty of Law and other interested parties.

The Study Trip Groups
This group consists of two groups. One arranges a large study trip that takes place outside Europe. And the other group is responsible for arranging a small trip within Europe. The study tours are open to all law students in Bergen.

Go International
Through the Go International project, S&C also gives active ELSA members the opportunity to travel as delegates at conferences in the UN and other organizations, in addition to the opportunity to attend ELSA Law Schools.
You will also find a slightly older but complementary article here.

Legal English
Legal English is a course that ELSA Bergen arranges annually. The purpose of the course is to provide a basic introduction to legal English. All participants receive a course certificate that can be attached to the CV, subject to full attendance both days. No special prior knowledge of legal English is required to participate. The course is intended for students in all departments.

If you are interested in joining S&C, have questions about our events or about the opportunities to travel as a delegate or at Law Schools, contact VP S&C Emilie Franssen at seminarsconferences.bergen@no.elsa.org. For ongoing updates on all S & C’s events, see ELSA Bergen’s Facebook page.