Traineeships våren 2022

ELSA Traineeships

Formålet med ELSA Traineeships er å gi jusstudenter internasjonal arbeidserfaring ved å tilbringe en periode hos en juridisk arbeidsgiver i et annet land. Her vil man få kjennskap til et annet rettssystem og samtidig forbedre sine språklige og profesjonelle ferdigheter. Like viktig er det at man kommer på innsiden av et annet lands kultur ved å være en del av hverdagen hos en arbeidsgiver.

Traineestillingene er juridisk relevante og tilbys av blant annet domstoler, advokatfirmaer, offentlige institusjoner og internasjonale organisasjoner. Du har mulighet til å reise på traineeopphold i alt fra to uker til to år og de fleste bedriftene utbetaler en mindre sum for oppholdet.

Lokale ELSA-grupper i hele Europa samarbeider med ulike juridiske arbeidsgivere og oppretter trainee-stillinger som utelukkende er åpne for ELSA-medlemmer. Disse trainee-stillingene skreddersys etter arbeidsgivers behov og ønsker, og hvert traineeship er derfor unikt når det kommer til varighet og arbeidsoppgaver. Oppholdene kan vare mellom to uker og to år.

Den lokale ELSA-gruppen følger opp traineen før og under oppholdet ved å ordne med bolig og alt annet praktisk, og ved å integrere traineen i sosiale aktiviteter.

Her på nettsiden kan du som søker lese mer om hvordan du finner et traineeship som passer for deg, hvordan du søker, eller lese om tidligere traineers erfaringer.

Slik søker du:

Generell info om søknad:

Du søker elektronisk gjennom portalen traineeships.elsa.org. Hvert enkelt traineeship har egne datoer for varighet på oppholdet og egne krav til språkferdigheter, fagkunnskaper og hvor langt du har kommet i studiet. Dette er objektive kriterier som du må oppfylle for å komme videre i utvelgelsesprosessen. Etter dette blir du vurdert på bakgrunn av din CV og motivasjonsbrev. Du vil ikke bli vurdert ut ifra karakterer.

MERK: søknad og alt som hører med skal være på engelsk! Søknadsfristen i år er 6.mai !

CV og motivasjonsbrev

Ettersom utvelgelsesprosessen ikke er basert på karakterer er det svært viktig å legge ned en innsats i å utforme CV og motivasjonsbrev. Dette er arbeidsgiverens eneste mulighet til å vurdere deg som kandidat. Både CV og motivasjonsbrev må fylles inn i angitt felt i søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker inspirasjon til motivasjonsbrevet kan du få tilsendt et eksempel på mail ved å kontakte din lokale VP PD på professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org

Se veiledning for skriving av motivasjonsbrev HER

Husk at søknaden er bindende! Ikke søk dersom du er usikker på om tidsperioden passer for deg.

ELSA Traineeships arrangerer skrivekveld der vi tilbyr veiledning for søknadsskriving i denne runden den 26.april!

Kvalifikasjonskrav

Du må inneha de overnevnte kvalifikasjonene om språk, fag, og årskull før traineeoppholdet starter. Det vil si at dersom du ikke fyller kravene nå, men vil kommer til å gjøre det innen traineeship-start, kan du krysse av på at du oppfyller disse. Da må du samtidig opplyse om dette i motivasjonsbrevet.

Oversikt for internasjonale fag tilpasset fagene på UIB finner du HER(oppdatert november 2021)

Oversikt over andre kvalifikasjonskrav, som språk og årskull, finner du HER (oppdatert november 2021).

Veiledning for studiemodellen ved Det juridiske fakultetet i Bergen finner du HER (oppdatert november 2021)

Spørsmål?

Din lokale VP PD er her for å svare på alt du måtte lure. Ikke nøl med å ta kontakt på:professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org. Etter at du har sendt inn søknaden din er det viktig at du er tilgjengelig på epost. Da skal VP PD godkjenne søknaden, og vil ta kontakt med deg dersom den inneholder feil eller lignende.

ENGLISH VERSION

The goal is to give law students international work experience by spending time with a law related employer in other countries. This gives an opportunity to become familiar with a different judicial system, while also improving both language and professional skills. Of equal importance is the insight into a new culture, by being a part of everyday life.

The traineeships are relevant for law students and are offered by i.a. courts, corporate law firms, public offices, and international organisations. The traineeships have a duration between two weeks and two years, and most employers offer a small compensation.

Local ELSA-groups cooperates with a variety of employers across Europe to create traineeships that are exclusively open for ELSA-members. The traineeships are tailored to fit the employers needs and wishes. Therefore, the traineeships have a broad variety concerning duration and tasks. The traineeships can last between two weeks and two years.

The local ELSA-group will help the trainee both prior to and during the visit by fixing housing and other practicalities. The trainee will also be integrated in social activities.

If you wish to apply for a traineeship, you can read more about “how to apply” or “former trainees’ experience”.

How to apply:

General information about the application

You apply electronically through the website traineeships.elsa.org. Every traineeship has a specific starting date and duration, as well as needed skills regarding language, completed courses and how many academic years you have done. You must fulfil the requirements set by the employer to be part of the selection process. The further selection process will be an assessment of your CV and motivational letter. It will not be based on your grades.

NOTE: all parts of the application must be written in English! The deadline for this cycle is the 6th of May.

CV and motivational letter

While the selection process is not based on grades, the CV and motivational letter are more important. As this is the only way for the employer to get to know you as a candidate, it is important to put effort in writing the application. Both CV and motivational letter are to be filled into indicated sheet in the application form.

You can ask your local VP PD for tips and inspiration through earlier examples of motivational letters: professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org.

Guidance for writing a motivational letter is linked here.

Note that the application is binding. Do not apply if you are uncertain if the starting date and duration suits you.

ELSA Traineeships is hosting an evening with a career counsellor to provide guidance and help with writing an application. This cycle it will be held the 26th of April.

Requirements

As written above, you must meet the given requirements for language, courses, and academic year prior to the start of the traineeship. This means that if you don’t meet the requirements now, but will do so before the starting date, you can check them off in your application form. If this is the case, you must also inform the employer about this in your motivational letter.

Document with the international courses adapted to UiB courses, can be found here (last updated November 2021).

Document with other requirements, such as language and academic year, can be found here (last updated November 2021).

Guidance for the study model at the faculty of law in Bergen can be found here (last updated November 2021).

Questions?

Your local VP PD is here to assist you and answer any questions you may have. Please do not hesitate to contact professionaldevelopment.bergen@no.elsa.org. It is important that you are available on email the days after you have sent in your application. The VP PD will approve your application before sending it, and will contact you if it contains errors etc.