Reglement for ELSA Tromsøs Prosedyrekonkurranse

§ 1 Definisjon

Den lokale prosedyrekonkurransen i Tromsø er en konkurranse der studenter ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø prosederer mot hverandre i en simulert rettssak.

§ 2 Adgang til å delta

Enhver student med studierett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø har mulighet til å delta i prosedyrekonkurransen.

§ 3 Lag

Hvert lag skal ha minimum en og maksimum tre deltakere. Lagene settes sammen av studentene selv, uavhengig av hvilke studieår de befinner seg på.

§ 4 Oppgavens innhold

(1) Hver runde i konkurransen tar utgangspunkt i en praktikumsoppgave. Den samme oppgaven gis til alle deltakende lag. Faktum i oppgaveteksten er uttømmende. Deltakerne har ikke anledning til å innhente faktiske opplysninger av betydning for rettsspørsmålet andre steder.

(2) Oppgaver hentes fra avtalerett, erstatningsrett, obligasjonsrett, forvaltningsrett, folkerett, EU/EØS-rett og menneskerettigheter. Til minst en av rundene skal oppgaven inneholde elementer som reflekterer ELSA’s International Focus Programme.

§ 5 Gangen i konkurransen

(1) Tidspunkt for påmelding kunngjøres ved oppslag. Det reserveres plass til ett lag fra hver avdeling. Ellers gjelder ”første mann til mølla”-prinsippet. Dersom en avdeling ikke blir representert skal det suppleres med det første laget på ventelisten når påmeldingsfristen er utløpt.

(2) Cup-modellen anvendes. Vinnerne i hver runde går videre til semifinale og finale. Dersom det deltar mindre enn 8 lag vil det bli opp til dommerpanelet å avgjøre hvilket av de tapende lag som går videre. Vinnerne av den lokale Prosedyrekonkurransen forplikter seg til å delta i ELSA Norges Nasjonale Prosedyrekonkurranse.

§ 6 Gjennomføring av de enkelte rundene

(1) Lagene i de enkelte rundene kunngjøres ved oppslag eller på annen hensiktsmessig måte.

(2) Hvert lag skal representere den part eller de partene laget har blitt tildelt. Hvilken part det enkelte lag skal representere, avgjøres ved loddtrekning der deltagerne er til stede, samt en orientering av rutiner for konkurransen.

(3) I kvart- finalen og semi-finalen skal partene prosedere de anførsler som er angitt i faktum. Lagene kan allikevel fritt frafalle anførsler.

(4) I semifinalen og finalen skal laget som representerer saksøker innen tre døgn etter utlevering av oppgaven sende en oversikt over de anførsler laget vil gjøre gjeldende til ansvarlig for Prosedyrekonkurransen. Deretter skal ansvarlig sende oversikten til laget som representerer saksøkte.

(5) Innen to døgn etter overleveringen må laget som representerer saksøkte sende en oversikt over sine anførsler til ansvarlig for Prosedyrekonkurransen.. Eventuelle innsigelser mot motstanderens oversikt må fremsettes skriftlig til ansvarlig umiddelbart og senest innen 12 timer etter at oversikten er mottatt

(6) Hvert av lagene får 20 minutter til prosedyren, med mulighet for 5 minutter til replikk eller duplikk. Tidtakingen settes på pause under spørsmål fra dommerne, og startes igjen når spørsmålet er besvart

(7) Lagene vil få beskjed når tiden er ute, og har da kun mulighet til å legge ned påstand.

(8) Samtlige deltagere må prosedere.

(9) Prosedyrekonkurransen er åpen for publikum. Deltagende lag har ikke adgang til å høre andre saker enn sin egen.

(10) Deltagerne har ikke lov til å kommunisere med utenforstående, herunder veileder, underveis i prosedyren. Slik kommunikasjon kan føre til diskvalifikasjon.

§ 7 Rett til veiledere

Deltakerlagene har rett til veiledning fra en kyndig jurist. Veiledningen kan ikke skje under lagets prosedyre i konkurransen. Kontakt mellom veileder og lag er ikke tillatt mens noen av lagene prosederer.

§ 8 Dommere

Dommere i alle runder er jurister. Så vidt mulig bedømmes kvart og semifinalene av tre dommere, finalerunden av fem dommere. Dersom det blir vanskelig å få tak i dommere, vil bare en dommer dømme i kvart og semifinalene, og tre i finalerunden.

§ 9 Regelbrudd og diskvalifikasjon

(1) Lag som uteblir fra konkurransen blir diskvalifisert.

(2) Brudd på reglementet kan føre til utestengelse.

(3) Dersom et lag blir diskvalifisert i kvartfinalen, gjennomfører motparten sin prosedyre. Dommerne vurderer laget som mangler motpart opp mot de tapende lagene i de andre rundene.

(4) I semifinalen gjennomfører motparten sin prosedyre, og vurderes opp mot den tapende part i den andre runden.

§ 10 Bedømmelse

(1) Dommerne har 10 minutter til å bestemme seg. Ved bedømmelse legges det vekt på deltagernes juridiske kunnskaper samt deres argumentasjon, ryddighet og språkbruk. Juridiske kunnskaper og fremføring tillegges like stor vekt. Det skal tas hensyn til hvor vanskelig det er å representere den enkelte part. For øvrig anvendes vanlig dommerskjønn. Dommerne bør så langt som mulig gi en muntlig begrunnelse for sitt resultat.

(2) Det er ikke adgang til å klage på dommernes begrunnelse eller avgjørelse.

§ 11 Endringer, utfyllende regler m.v.

Dersom det under avviklingen av konkurransen oppstår uavklarte problemer av noen art, har arrangøren rett til å avgjøre den videre framgangsmåten. Det tas forbehold om endring av ordlyd i reglementet for samkjøring med den Nasjonale Prosedyrekonkurransen. Det kan ikke skje etter at de muntlige rundene er innledet. Det kan gis utfyllende regler av arrangøren.

Oppdatert og gjeldende pr. 20.09.2018