REGLEMENT FOR ELSA TROMSØS FORHANDLINGSKONKURRANSE 

§ 1 Definisjon

Den lokale forhandlingskonkurransen i Tromsø er en konkurranse der studenter ved Det juridiske fakultetet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet forhandler mot hverandre i et simulert forhandlingsmøte.

§ 2 Adgang til å delta

Enhver student med studierett ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet har mulighet til å delta i Forhandlingskonkurransen.

§ 3 Lag

Hvert lag skal bestå av to deltagere. Lagene settes sammen av studentene selv, uavhengig av hvilken avdeling de befinner seg på.

Det reserveres plass til ett lag fra hver avdeling. Ellers gjelder ”første mann til mølla”-prinsippet. Dersom en avdeling ikke blir representert skal det suppleres med det første laget på ventelisten når påmeldingsfristen er utløpt.

§ 4 Gangen i konkurransen

Tidspunkt for påmelding kunngjøres ved oppslag eller på en annen hensiktsmessig måte.

Forhandlingskonkurransen skal bestå av åtte lag, hvorav to og to lag konkurrerer mot hverandre i hver runde. Vinnere av hver runde går videre til semifinale og finale. Vinnerne av den lokale Forhandlingskonkurransen vil forplikte seg til å delta i ELSA Norges Nasjonale Forhandlingskonkurranse.

Dersom det deltar mindre enn åtte lag vil laget uten motstander automatisk gå videre til neste runde.

§ 5 Gjennomføring av de enkelte rundene

Lagene i de enkelte rundene kunngjøres ved oppslag eller på en annen hensiktsmessig måte.

Hvert lag skal bare representere én part i tvisten.

Hvilken part det enkelte lag skal representere, avgjøres ved loddtrekning der deltagerne er til stede. Deretter vil det skje en orientering om hvor forhandlingene skal finne sted, samt rutiner.

Ingen kommunikasjon og bruk av tekniske hjelpemidler er tillatt i forberedelsestiden til første og andre runde. Kalkulator er tillatt.

Det vil være mulighet for å trekke seg tilbake for interne diskusjoner underveis i forhandlingene, etter avtale med motpart.

Samtlige deltagere må delta i forhandlingene.

§ 5-1 Første runde

Oppgaven utleveres to timer før forhandlingene starter. I forberedelsestiden vil hvert av lagene få inntil 20 minutter veiledning.

Lagene presenterer deretter sin strategi for dommerne i fem minutter på forberedelsesrommet. Det skal i første runde være en dommer tilstede under presentasjonen av lagets strategi.

Når dommerne har fått presentert strategi fra alle lagene, så møtes lagene på forhandlingsrommet og forhandlingene starter. Maksimal tid på forhandlingene er 60 minutter.

Første runde vil foregå for lukkede dører med kun dommere og lagene som forhandler mot hverandre tilstede.

§ 5-2 Andre runde

Til andre runde utleveres oppgaven tre timer før forhandlingene starter. I forberedelsestiden vil hvert av lagene få inntil 30 minutter veiledning.

Lagene presenterer deretter sin strategi for dommerne i fem minutter på forberedelsesrommet.

I andre runde skal to dommere være tilstede under presentasjonen av lagets strategi.

Når dommerne har fått presentert strategi fra alle lagene, så møtes lagene på forhandlingsrommet og forhandlingene starter. Maksimal tid på forhandlingene er 60 minutter.

Andre runde vil foregå for lukkede dører med kun dommere og lagene som forhandler mot hverandre tilstede.

§ 5-3 Finalerunden

I finalerunden vil lagene få utlevert oppgaven syv dager før forhandlingene starter. I forberedelsestiden vil hvert av lagene få mulighet til inntil to timer veiledning. Deretter presenterer hvert lag sin strategi for dommerne i ti minutter, og forhandlingene starter. I finalerunden skal alle dommerne være tilstede under presentasjonen av lagets strategi. Forhandlingstiden i finalerunden er på maksimalt 60 minutter.

Oppgaven i finalerunden er på engelsk, men forhandlingsspråket vil være på norsk.

Finalerunden vil være åpen for publikum.

§ 6 Dommere

Dommere og veiledere i alle runder er jurister, eller kyndige personer med tilknytning til forhandlinger.

Første runde bedømmes av én dommer. Andre runde bedømmes av to dommere. Finalerunden bedømmes av tre dommere.

Dersom det blir vanskelig å få tak i dommere, vil bare én dommer dømme i finalen.

§ 7 Bedømmelse

Dommerne bedømmer hvert lag etter et dommerevalueringsskjema som dommerne er gjort kjent med i forkant av konkurransen. Vinnerne av hver runde skal kåres basert på den eventuelle avtalen de kommer frem til og de teknikkene som brukes underveis.

Det er ikke adgang til å klage på dommernes begrunnelse eller avgjørelse.

§ 8 Oppgavens innhold

Oppgavene lages av jurister, eller andre kyndige personer med tilknytning til forhandlinger. I de to første rundene er oppgaven på norsk. I finalerunden vil oppgaven være på engelsk.

Oppgaven vil inneholde konfidensiell informasjon til hvert lag som motparten ikke har innsyn i. Dermed vil det i løpet av konkurransen kunne komme frem opplysninger som er uventede, noe som vil utfordre deltakernes evne til å tenke raskt i en forhandlingssituasjon. Selve oppgaven går ikke på materiell juss, men evnen til å forhandle frem til det beste resultatet for sin klient.

§ 9 Regelbrudd og diskvalifikasjon

Lag som uteblir fra konkurransen blir diskvalifisert.

Brudd på reglementet kan føre til diskvalifikasjon, eller utestengelse.

Dersom et lag blir diskvalifisert går motstanderlaget automatisk videre til neste runde.

§ 10 Endringer, utfyllende regler mv.

Dersom det under avviklingen av konkurransen oppstår uavklarte problemer av noen art, har arrangøren rett til å avgjøre den videre framgangsmåten.

Det tas forbehold om endring av ordlyd i reglementet for samkjøring med Den Nasjonale Forhandlingskonkurransen. Det kan gis utfyllende regler av arrangøren underveis.

 

Oppdatert og gjeldende pr. 11.11.20.