GENERELL INFO OM SØKNAD:

Søknad foregår elektronisk, gjennom portalen traineeships.elsa.org. Her søker du direkte på traineeshippet du ønsker, og du kan søke på inntil 3 stykker. På den elektroniske søknaden fyller du ut fagkrav i samsvar med oversikten over hvilke fagkrav som oppfylles av fagene på UiT, språk, CV og motivasjonsbrev. Skriv søknaden på engelsk. Søknadsfristen i år er 5. desember! Søknaden kan ikke trekkes tilbake etter den sendt inn, men det er mulig å takke nei til plassen om du ikke får mulighet til å delta.

MOTIVASJONSBREV OG CV:

Ettersom utvelgelsesprosessen ikke er basert på karakterer er det svært viktig å legge ned en innsats i å utforme CV og motivasjonsbrev. Dette er arbeidsgiverens eneste mulighet til å vurdere deg som kandidat. Både CV og motivasjonsbrev må fylles inn i angitt felt i søknadsskjemaet.

Dersom du ønsker ytterligere hjelp med motivasjonsbrevet eller CV er det mulig å ta kontakt med karrieresenteret, ved: karrieresenteret@uit.no eller Professional Development ansvarlig ved: professionaldevelopment.tromso@no.elsa.org

FAGKRAV:

Det skilles mellom tre nivåer

 • Undergraduate: det stilles da ingen krav til hvor langt du har kommet i studiet.
 • Graduate Bachelor: Det kreves at du har fullført en bachelor-grad eller tilsvarende (3 år av en integrert master i Norge)
 • Graduate Master: fullført mastergrad.
 • Postgraduate PhD: dette krever at du har påbegynt en doktorgrad.

”Language skills”

Her skilles det mellom fire nivåer

 • Native: morsmål.
 • Fluent: Du snakker språket flytende og kan skrive klare og detaljerte tekster. Du kan forstå komplekse tekster om både konkrete og abstrakte temaer.
 • Good: Du forstår hovedpoengene om vanlige temaer og kan delta i dagligdagse samtaler.
 • Basic: du har en overordnet forståelse for språket og kan kommunisere om enkle og rutinemessige oppgaver.

”Legal studies”

Her skilles det mellom tre nivåer:

 • None: du har ingen eller veldig begrenset kunnskap om rettsområdet.
 • General: du har en generell oversikt over rettsområdet og er kjent med temaet. Du har for eksempel fullført et introduksjonskurs. Et eksempel på et fag ved det juridiske fakultet på UiT som gir ”general” kunnskaper er ”contract law” som man oppnår gjennom avtalerett (1.avd). Det er også mulig å lese seg opp til dette nivået på egen hånd.
 • Advanced: du har en bredere kunnskap om rettsområdet og god innsikt i materielle regler og hvordan disse anvendes. Du har studert fagområdet over en lengre periode, deltatt på seminarer/grupper og skrevet oppgaver om emnet. Flere av de obligatoriske fagene ved studiemodellen i Tromsø vil gi ”advanced” kunnskap om et rettsområde (Se oversikten under).

Bruk oversikten over nivået du oppfyller etter hvilke fag fullført på juss ved UiT. Med mindre du kan dokumentere særlige kunnskaper innen fagområde fra tidligere studier eller arbeidserfaring innen et visst emne må du fylle ut kompetansen i samsvar med oversikten. Du risikerer å få søknaden underkjent hvis dette er galt.

Veiledning for studiemodellen ved det juridiske fakultetet i Tromsø:

1.avdeling

Statsrett

 • Constitutional law (advanced)

Familie- og arverett

 • Family and inheritance law (advanced)

Avtalerett

 • Contract law (general)

Folkerett

 • Public international law (general)

2.avdeling

Forvaltningsrett

 • Administrative law (advanced)

Spesiell forvaltningsrett – Miljøforvaltningsrett

 • Enviromental law (general)

Spesiell forvaltningsrett – velferdsrett

 • Social security law (general)
 • Welfare law (general)

Rettshistorie

 • Legal history (general)

Erstatningsrett

 • Tort law (general)

Internasjonal privatrett

 • International private law (general)

EU/EØS-rett

 • European constitutional law (general)

3.avdeling

Juridisk metode og etikk

 • Legal theory (advanced)

Alminnelig obligasjonsrett

 • Contracts law (advanced)
 • Consumer protection law (general)

Panterett

 • Securities (general)

Tingsrett

 • Property law (general)

Gjeldsforfølgningsrett

 • Insolvency law (general)

4.avdeling

Strafferett

 • Criminal law (advanced)

Rettergang

 • Civil procedure (advanced)
 • Criminal procedure (advanced)

Menneskerettigheter

 • Human rights (advanced)

5.avdeling

Se generelle retningslinjer for oversettelse av fagkravene under.

Generelle retningslinjer

Når du skal krysse av for fagkrav må du først og fremst vurdere din egen kunnskap. Kunnskapen i fagene går hovedsakelig ut på hva du kan om de materielle reglene og anvendelsen av disse. Fagets varighet og størrelse kan ha betydning for hvor godt du har satt deg inn i de materielle reglene.

Dersom du har tatt valgfag som ikke befinner seg på den veiledende listen under må du vurdere hvilken materiell kunnskap du har fått gjennom å ha faget. Har du for eksempel løst mange oppgaver, lest mye, hatt undervisning osv. I tillegg kan det være av betydning hvor mange studiepoeng faget er og hvor lang tid det strekker seg over.

Du må vurdere det du lærer i kurset opp mot fagdisiplinen generelt. Et eksempel er Contract law. Etter å ha hatt avtalerett på 1.avdeling vil du besitte god kunnskap om avtalerett, men ikke kjøpsrett. Du vil derfor først nå nivået «advanced» når du har hatt alminnelig obligasjonsrett på 3.avdeling.

 

Forskjeller på «general» og «advanced»

For å krysse av for «advanced» er det påkrevd å ha gjennomført et kurs i faget. Under kan du finne hvilke fag i studiemodellen ved det juridiske fakultet i Tromsø som isolert sett kvalifiserer til «advanced».

For kravet «general» er det også en fordel å ha gjennomført kurs, men det er mulig å skaffe seg dette kunnskapsnivået på andre måter. Du kan for eksempel lese og løse oppgaver i et fag, du kan ha jobbet med det enten deltid eller som trainee osv.

Husk at du må besitte en viss kunnskap om materielle regler også for å kunne krysse av for «general». Et traineeopphold på fire uker vil neppe være tilstrekkelig for å kunne krysse av for «general», men har du for eksempel både vært trainee innenfor rettsområdet og lest deg opp på egenhånd i tillegg kan det være tilstrekkelig.

Når det gjelder arbeid må du vurdere hvilken kunnskap du får om rettsreglene på det aktuelle området gjennom arbeid. Det er eksempelvis forskjell på arbeid der du må kunne tolke og anvende de materielle reglene og mer rutinepreget arbeid som går ut på å sjekke om vilkår er oppfylt.

 

Oversettelse av fagkravene: 

Administrative law: Forvaltningsrett

Banking law: Bankrett, transaksjonsrett, finansavtaler, pengekravsret

Civil law: Privatrett. En samlebetegnelse på alle privatrettslige fag, som en motsetning til offentligrettslige fag.

Civil procedure: Sivilprosess

Corporate law: Selskapsrett

Commercial law: Forretningsjuss

Comparative law: Komparativ rett

Competition law: Konkurranserett

Constitutional law: Statsrett

Consumer protection law: Forbrukerrett

Contract law: Kontraktsrett/avtalerett

Criminal law: Strafferett

Environmental law: Miljørett

European competition law: EU-konkurranserett

European constitutional law:  EU-rett

European economic law: EU-forretningsjuss og kontraktsrett

Family and Inheritance law: Familie- og arverett

Human rights: Menneskerettigheter

Industrial and intellectual property law: Immaterial rett

Information technology law: IT-rett

Insolvency law: Materiell og prosessuell gjeldsforfølgning

Insurance law: Forsikringsrett

International arbitration: Internasjonal voldgift/kontraktsrett

International Private law: Internasjonal privatrett

International Taxation: Internasjonal skatterett

Labour law: Arbeidsrett

Legal history: Rettshistorie

Legal Theory: Rettskildelære/ juridisk metode

Maritime and transport law: Sjø- og transportrett, shipping, petroleumsrett

Mergers and Acquisitions: Sammenslutningsrett: fusjon, fisjon, selskapsrett

Public international law: Folkerett

Property law: Eiendomsrett, tingsrett

Securities (shares, stocks, bonds): Verdipapirer, kausjon, panterett, dynamisk tingsrett, pengekrav

Social security law: Trygderett

Tax law: Skatterett

Technology law: Opphavsrett, panterett

Tort law: Skadeserstatningsrett