Generalforsamling våren 2023

Innkalling til Generalforsamlingen våren 2023

Kjære alle ELSA-aktive og interesserte,

ELSA Oslo inviterer med dette til vårens generalforsamling, den 26. mai kl 17 i Domus Juridicas Auditorium 2. Dette gjøres i henhold til vedtektenes § 2-2.  Selv om Generalforsamlingen avholdes fysisk, tilrettelegger vi også for digitalt oppmøte dersom du er forhindret fra å møte fysisk. Ta i så fall kontakt med president.oslo@no.elsa.org.

Å møte på Generalforsamlingen er en super mulighet til å bli bedre kjent med ELSA, våre fantastiske medlemmer og de ulike aktivitetene vi arrangerer! 

Under Generalforsamlingen gjennomgår vi styremedlemmenes semesterrapporter, budsjettforslag og eventuelle vedtektsendringer. Dessuten skal vi velge inn styremedlemmer for perioden 2023/2024! Du kan lese om de ulike styrevervene her: https://elsa.no/oslo/2023/04/27/sok-styreverv-i-elsa-oslo-2023-2024/.

Ønsker du å stille? Send et kort motivasjonsbrev til president.oslo@no.elsa.org innen 19. mai kl 17.  I brevet kan du kort fortelle om deg selv, motivasjonen din for å stille og hvorfor akkurat du passer til vervet. Under Generalforsamlingen presenteres motivasjonsbrevene, for deretter at hver kandidat får opptil fem minutter til å holde appell. Man kan også stille til verv på dagen (“benke”) uten å ha sendt inn motivasjonsbrev på forhånd.

STEMMERETT:

Medlemmer av ELSA Oslo har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Innmelding kan enkelt gjøres på våre nettsider: https://elsa.no/oslo/meld-deg-inn-i-elsa-oslo/. Ikke-medlemmer ved det juridiske fakultet kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med forslags- og talerett, jf. vedtektene § 2-3.

Generalforsamlingen er ELSA Oslos høyeste organ. Generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Nøytrale stemmer regnes ikke med i opptellingen, se vedtektene § 2-4. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall jf. vedtektene § 2-5. Det vises ut over dette til ELSA Oslos vedtekter.

FRISTER:

Som medlem kan du komme med forslag til hvilke saker som skal tas opp på sakslisten og forslag til endringer i ELSA Oslos vedtekter eller arbeidsregler. Dette må sendes til president.oslo@no.elsa.org innen 19. mai kl 17, jf. vedtektene § 2-5. På generalforsamlingen kan det kun fattes bindende vedtak i saker som foreligger på sakslisten. 

Generalforsamlingspakken og øvrige saksdokumenter finner du her.