Generalforsamling våren 2021

Kjære alle ELSA-aktive og interesserte,

ELSA Oslo inviterer med dette til vår generalforsamling tirsdag 15. juni 2021 kl 12, i henhold til vedtektene § 2-2.

Generalforsamlingen avholdes fysisk på Domus Juridica auditorium 2 kl 12.00. Dette er en flott mulighet til å bli bedre kjent ELSA Oslo og de fantastiske folkene som er med, så møt opp! (Det tas forbehold om at arrangementet kan bli digitalt over Zoom dersom smittesituasjonen krever det. Det vil også være mulig å delta digitalt dersom du er forhindret fra å møte. Hvis det er tilfellet, send en mail til secgen.oslo@no.elsa.org.)

Vi gjennomgår budsjett for neste studieår, eventuelle vedtektsendringer og går gjennom motivasjonsbrevene til styret 2021/2022. Til hvert styreverv vil Generalforsamlingens ordstyrer presentere kandidater som har gjort sitt kandidatur klart gjennom motivasjonsbrev vedlagt i GF- pakken. Det er likevel anledning til å stille uoppfordret (“benke”) til alle posisjonene. Det vil bli satt av fem minutter for å holde appell til hver kandidat, deretter ti minutter for spørsmål til kandidaten. Det er bare å ta kontakt dersom du har spørsmål om styrevervene. Spørsmål sendes til generalsekretær Marie Franssen på secgen.oslo@no.elsa.org.

 

STEMMERETT:

Medlemmer av ELSA Oslo har stemme-, forslags- og talerett på generalforsamlingen. Innmelding kan enkelt gjøres på våre nettsider: https://elsa.no/oslo/meld-deg-inn-i-elsa-oslo/. Ikke-medlemmer ved det juridiske fakultet kan av generalforsamlingen innvilges observatørstatus, med forslags- og talerett, jf. vedtektene § 2-3.

Generalforsamlingen er ELSA Oslos høyeste organ. Generalforsamlingen fatter vedtak med simpelt flertall. Ved stemmelikhet anses forslaget for ikke vedtatt. Nøytrale stemmer regnes ikke med i opptellingen, se vedtektene § 2-4. Ved vedtektsendringer kreves 2/3 flertall jf. vedtektene § 2-5. Det vises ut over dette til ELSA Oslos vedtekter.

 

FRISTER:

Medlemmer av ELSA Oslo kan komme med forslag til hvilke saker som skal tas opp på sakslisten, forslag til endringer i ELSA Norges vedtekter eller arbeidsregler, eller andre forslag medlemmet ønsker skal diskuteres på generalforsamlingen. Dette må gjøres innen 8. juni kl 12, jf. vedtektene § 2-5. På generalforsamlingen kan det kun fattes bindende vedtak i saker som foreligger på sakslisten. Forslagene sendes til secgen.oslo@no.elsa.org.

 

Generalforsamlingspakken og øvrige saksdokumenter vil legges ut på ELSA Oslo sine nettsider 8. juni. Dersom du ønsker saksdokumentene tilsendt på mail kan du sende mail til secgen.oslo@no.elsa.org.

Vel møtt!

 

Dokumenter:

Link til GF-pakken ligger her, link til budsjett ligger her, og resultatregnskap her.

 

Hilsen

Oda Kornelia, Marie, Aleksandra, Elsa, Victoria B, Victoria A og Linn Johanne.

Styret i ELSA Oslo 2020/2021