Utlysning til Landsstyret i ELSA Norway

Utlysning til Landsstyret i ELSA Norway
Vil du være med på å utvikle ELSA Norway, delta på nasjonale og internasjonale møter og få deg venner over hele Europa? Søk for å bli med i ELSA Norway!

Bli en del av Landsstyret til ELSA Norway 2023/2024! Alle stillingene er nå åpne.

Lenger nede følger en liste over arbeidsoppgaver til hvert av vervene i Landsstyret. Studenter som vurderer å stille til verv, oppfordres til å delta på digitalt infomøtet tirsdag 04.april. 2023 kl 15.00.

Hva er landsstyret?

Landsstyret er  ELSA Norway’s øverste utøvende organ mellom Landsmøtene. Landsstyrets oppgaver er å representere ELSA Norway internasjonalt, rådføre lokalgruppene i Bergen, Oslo og Tromsø, drive og styre den daglige driften av  ELSA Norway’s virksomhetsområder, fremme mål og effektivitet samt å utføre og implementere rådsbeslutninger foretatt av Landsmøtet. Styreperioden er 1. august til 31. juli.

Hvordan blir du en del av Landsstyret? 

Landsstyret velges hvert år på vårens Landsmøte. I forkant av Landsmøtet kan de som ønsker å stille til de ulike vervene sende inn motivasjonsbrev som skal inkluderes i Working Materials som sendes ut senest 2 uker før Landsmøtet. 

Fristen for å sende inn motivasjonsbrev til Landsmøtet i Tromsø våren 2023 er mandag 10. april kl 23.59. Send til secgen@no.elsa.org 

Du kan også velge å stille uten å ha sendt inn motivasjonsbrev hvis du skulle bestemme deg for å stille i tiden rett før Landsmøtet. 

På selve Landsmøtet skal hver kandidat holde en appell og ta imot spørsmål fra Landsmøtet. 

Hvorfor stille til Landsstyret? 

Som en del av Landsstyret til  ELSA Norway får du en helt unik opplevelse. Man representerer  ELSA Norway på alle de internasjonale interne møtene til ELSA, og får ansvaret for å avholde workshops og plenaries på Landsmøtet til  ELSA Norway. Ikke minst får du venner for livet både internt i Norge og i hele Europa. Opplevelsene er mange og utrolige og du tilegner deg kunnskap og egenskaper som vil være fordelaktig senere i livet! 

Bilde: ELSA Norge styret 2022/2023

Vervene i Landsstyret

President:

 • Hovedansvarsområder: Board ManagementExternal RelationsExpansion og Strategic Planning.
 • Board Management: Overordnet ansvar for styret og styremedlemmene, ansvar for å lede styrearbeidet og å kalle inn til styremøter. Konflikthåndtering sammen med Generalsekretær både for Landsstyret og Lokalgruppene. 
 • External Relations: Hovedansvar for kontakt med eksterne aktører, herunder samarbeidspartnere, sponsorer, prosjektpartnere og å besvare henvendelser fra andre eksterne. Presidenten er også ansiktet utad dersom det oppstår en situasjon hvor det er nødvendig. 
 • Expansion: Hovedansvar for “utvidelse” for ELSA Norway, for eksempel kan det være arbeid med å opprette nye lokalgrupper eller øke kvaliteten i arbeidet til Landsstyret, sam guide lokalgruppene i deres arbeid med å etablere nye prosjekter eller å øke kvaliteten på prosjektene og/eller medlemmene. Ansvarsområdet henger tett sammen med Generalsekretæren sitt ansvar for Human Resources og de to vervene jobber tett sammen på disse punktene.
 • Strategic Planning: Overordnet ansvar for å utarbeide og følge opp den strategiske plan med langtidsplanene for ELSA Norway, i samsvar med ELSA International sine strategiske planer.
 • På Landsmøtet har man ansvaret for de lokale Presidentene, samt ordstyrerrollen på plenaries dersom Landsstyret ikke henter inn en ekstern ordstyrer 
 • Foruten de faste ansvarsområdene fungerer Presidenten som et alt mulig verv – du tar på deg ansvaret for å være tilgjengelig og støtte de andre styremedlemmene hva gjelder oppgaver og problemer uansett hva det måtte være. Videre er det viktig at Presidenten streber etter å delta på alt av internasjonale møter og styremøter. Du må stille opp der det trengs uansett hva som trengs.

Secretary General: 

 • Ansvarsområder: AdministrationCommunication and InformationELSA TrainingHuman Resources
 • Hovedansvar for Landsmøtet ( ELSA Norway’s høyeste organ): Generalsekretæren sender ut innkalling og setter sammen LM-pakken sammen med MKT. Landsstyret står sammen for det faglige opplegget, mens den arrangerende lokalgruppen står for det praktiske opplegget. Generalsekretæren koordinerer dette. 
 • “Head of Delegation” på internasjonale møter: Ansvar for å sende ut informasjon fra OC til Norges delegasjon og for å sende inn påmelding. Tilgjengelig for delegasjonen ved spørsmål/problemer. 
 • Administrativt arbeid: Registrering av styret i Brønnøysundregisteret, skrive referat fra styremøter, innsending av diverse dokumenter til International Board (IB) for å få stemmerett på ICM.
 • HR: Fokus på rekruttering, alumni og konflikthåndtering. 
 • ELSA Norway Alumni Network: Sammen med Director for Alumni ansvarlig for det nyoppstartede nettverket som skal koble sammen tidligere medlemmer av ELSA Norway (nasjonalt og lokalt) og arrangere alumnitreff.
 • GDPR: Oppfølging av arbeidet med GDPR i  ELSA Norway. Kan ansette en Director for dette. 
 • Ressurs for lokale generalsekretærer: “Opplæring” av de lokale generalsekretærene gjennom workshop på Landsmøtet. Man bør også avholde møter når det trengs og være tilgjengelig for spørsmål. 

Økonomiansvarlig:

 • Hovedoppgaven er å ha kontroll over økonomien og til enhver tid ha oversikt over regnskapet. 
 • Arbeidet innebærer løpende regnskapsføring, dialog med de andre styremedlemmene om økonomiske disposisjoner og å komme med forslag til hvordan midlene kan disponeres.
  • Vi bruker regnskapsprogrammet Fiken, som alle lokalgruppene nå også bruker. 
  • Registrere kjøp, sende ut fakturaer, levere MVA-melding, avstemning av bankkontoer, utarbeide resultatregnskap, revidere budsjett og lage budsjett for neste år etc. 
 • Være en ressurs for de lokale økonomiansvarlige.
  • Her vil det være en fordel med erfaring fra verv lokalt, men samtidig ikke et krav. 
  • Det viktigste arbeidet skjer i forbindelse med høstens LM, der man har “opplæring” for de nye økonomiansvarlige på workshops. Alle skal ha fått en transition, men kan likevel ha behov for en felles gjennomgang og diskusjon rundt arbeidet vårt 
 • Rapportere til ELSA International om den økonomiske situasjonen i  ELSA Norway
  • Det viktigste er State of the Network, som skal fylles ut av alle styremedlemmer. For økonomiansvarlig skal blant annet fjorårets inntekter fylles inn. Dette danner grunnlaget for beregningen av  ELSA Norway’s medlemsavgift og bidrag til EDF (ELSA Development Foundation). 
 • Innhente revisors beretning etter utarbeidelsen av årsregnskap. Dette skal legges frem på neste landsmøte for godkjenning. Treasurer har oppfølgingsansvar frem til regnskapet for sin styreperiode er godkjent av Landsmøtet. 

Vice President of Marketing:

 • Hovedansvar for promotering av arrangement og flagship projects, og for å sette sammen markedsføringsmateriell. 
 • Arbeidet er jevnt fordelt utover året og veldig variert. 
 • Holder løpende kontakt med Key Areas (AA, S&C og STEP) for å planlegge promotering av deres prosjekter. 
 • Samarbeider med SecGen om å sette sammen LM-pakke, Activity Report til internasjonale møter m.m. 
 • Holder løpende kontakt med de lokale VP Marketing og bistår der det er ønskelig. Det viktigste arbeidet knyttet til dette er å planlegge workshops og ha opplæring på LM. 
 • Anvender Adobe-programmer som f.eks. Photoshop og Lightroom, men forkunnskaper i dette er ikke nødvendig. 
 • Eventuell koordinering av internasjonal promotering med de andre skandinaviske landene på felles prosjekter, eller med ELSA International. 

Vice President of Academic Activities: 

 • Ansvar for prosedyre- og forhandlingskonkurransen. Dette innebærer planlegging og gjennomføring av konkurransen. En god gjennomføring forutsetter et tett samarbeid med sponsor og andre samarbeidspartnere. Her må det påregnes noe møtevirksomhet. For disse konkurransene er det mulig å utnevne en «Director», slik at arbeidsmengden fordeles.
 • Ansvar for Legal Research Group (LRG). Praksis er å utnevne en «National Coordinator», så i realiteten delegeres mye av arbeidet videre. Forutsatt at det blir utnevnt en «National Coordinator» er det mest oppfølging og rådgivning. Om rollen ikke fylles, så pålegges ansvaret i utgangspunktet VP AA. Det er likevel forskerne og andre tilknyttet prosjektet som står for det meste av arbeidet. Rollen omfatter i utgangspunktet kun et overordnet ansvar, men etter eget ønske kan man selvfølgelig være med på skrivingen. 
 • Delta på møter med resten av styret og være tilgjengelig for de lokale VP AA. 

Vice President of Seminars & Conferences: 

 • Lage arrangementer med temaer som går forbi det man lærer på studiet. Dette er hovedforskjellen mellom S&C og AA. Et typisk eksempel på et arrangement kan være «Temakveld om kunstig intelligens og menneskerettigheter» (Dette var temaet for Annual Human Rights Campaign 2020). 
 • Ansvar for Annual Human Rights Campaign (før: ELSA DAY). 
 • Ansvar for å arrangere ELSA Law School og/eller nasjonal studietur til utlandet. 
  • dette året ble det arrangert WELS (Winter ELSA Law School) for første gang i Tromsø!
 • Jobbe med Nordic Webinar Series. 
 • Ansvar for å følge opp ELSA Law School (SELS og WELS), og evt. hjelpe til med søknader. 
 • Delta på møter med resten av styret og være tilgjengelig for de lokale VP S&C. 

Vice President of Professional Development

 • Vice President of Professional Development har du først og fremst hovedansvaret for ELSAs eldste prosjekt: Elsa Traineeships som går ut på at studenter får muligheten til å reise på traineeship i et annet land i Europa og flere andre steder i verden. 
 • VP PD i Landsstyret har ansvaret for å følge opp de lokale VP PD i deres arbeid med å kontakte eksterne profesjonelle aktører for å opprette traineeship og mottakelse av utenlandske studenter som kommer Norge for traineeship her. 
 • Ansvaret for å avholde workshops på Landsmøtet for de lokale VPene.
 •  ELSA Norway holder på å opprettet traineeship i samarbeid med eksterne aktører, men det er mulighet for det dersom man ønsker det. 
 • Ansvaret for å godkjenne traineeship søknadene til norske studenter på nasjonalt nivå. 
 • Ansvaret for det helt nye prosjektet til ELSA International – Professional Development i samarbeid med Vice President for Academic Activities.